Cập nhật tại thế giới và Việt Nam

Cập nhật tại thế giới:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6