MusicLand Moli Driver card sound download

musicland moli driver

Download MusicLand Moli driver

Thông tin cơ bản MusicLand Moli:

Typical parameters
Analog output,
113 db dynamic range: (D/A)
Signal-to-noise ratio (D/A) : 113 db
Total harmonic distortion (D/A) : 0.001%
Frequency response (20 hz to 20 KHZ) : + 0.1 dB
Output level: 3 v RMS
Output impedance: 10 k Ω
Headphone output power: 100 mw/RL = 100 Ω; 200 mw/RL = 32 Ω
Digital output,
Dynamic range: 140 db
Signal-to-noise (A) : 140 db
Total harmonic distortion: 0.0001%
Frequency response (20 hz to 20 KHZ) : “+ 0 db

Các cổng tiếp xúc của cardsound moli:


Computer interface: PCI / 32 bit
1 output interface for RCA lines (stereo)
A 3.5 mm headphone output interface
A square opening optical fiber output interface
1 a 2 pin S/PDIF output
1 pin number 10 extended interface
Low key features
24 bit / 192 KHZ analog output
Driver supports Windows XP / 2003 / VISTA / 7 system;

MusicLand Moli driver Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *